Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Radys Royal s.r.o.
se sídlem Dolní Břežany, Šípková 901, PSČ 252 41
IČ: 10776664, DIČ: CZ10776664
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348255
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rskresla.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky, OP“) obchodní společnosti Radys Royal s.r.o., se sídlem Dolní Břežany, Šípková 901, PSČ 252 41, identifikační číslo: 10776664, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348255, (dále jen „prodávající, dodavatel, poskytovatel, provozovatel, Správce, Zpracovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, licenční smlouvy,smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „kupní smlouva“ není-li třeba přesné rozlišení)) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující, objednatel, spotřebiaztel či podnikatel, Subjekt údajů“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rskresla.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. 1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rskresla.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. 1.3.  Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní/licenční smlouvě. Odchylná ujednání v kupní/licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 4. 1.4.  Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní/licenční smlouvy. Kupní/licenční smlouva (a to i ve formě objednávky-akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. 1.5.  Tyto OP se obdobně a v racionálně aplikovatelné míře použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email, telefon, fax, dopis) (podpůrně § 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.
 6. 1.6.  Tyto OP jsou viditelně umístěny na titulní stránce on-line obchodu v její dolní pravé části (www.rskresla.cz) a kupujícímu je umožněno se s nimi v dostatečné míře seznámit před odesláním své objednávky. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavření kupní/licenční smlouvy jsou strany vázány těmito obchodními podmínkami.
 7. 1.7.  POJMY:
  1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
  2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého

povolání uzavírá smlouvu se Radys Royal s.r.o. nebo s ním jinak jedná.

  1. Podnikatelemje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve OP pro podnikatele.

 1. 1.8.  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, obsahem smlouvy a příloh a instrukcemi prodávajícího s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 2. 1.9.  Kupující, který používá mobilní aplikaci (info u prodávajícího) je povinen používat vždy její nejnovější dostupnou verzi.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. 2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. 2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. 2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 1. 2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 2. 2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní/licenční smlouvy (včetně OP).
 3. 2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. 3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o hmotnosti, rozměrech, výkonu apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (tyto informace jsou rovněž uvedeny v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího). Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s dodáním zboží v ceně zahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. a jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní/licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. 3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. 3.3.  Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.
 4. 3.4.  Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“); elektronickou poštou na adrese kosatkoj@gmail.com; osobně v provozovnách Radys Royal a telefonicky.
 5. 3.5.  Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu

tlačítkem „objednat“ ),

  1. způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  2. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. 3.6.  Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či v kamenném obchodě.
 2. 3.7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. 3.8.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.
 4. 3.9.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. 3.10.  V případě koupě zboží v prodejně prodávajícího, kupující zboží zaplatí a převezme ihned, objedná a zaplatí při dodání či zálohově, zaplatí a převezme při objednaném dodání na místo apod.
 6. 3.11.  Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.
 7. 3.12.  Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět a je její nedílnou součástí.
 8. 3.13.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní/licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. 3.14.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní/licenční smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní/licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.15. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží při převzetí zboží a/nebo služby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené́ s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dolní Břežany, Šípková 901, 252 41
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“)

d. e. f.

Raiffeisen Bank (CZ) č.ú. 4960065002/5500
IBAN: CZ2455000000004960065002, SWIFT: RZBCCZPP

bezhotovostně platební kartou;
na splátky (splnění podmínek prodávajícího – důvěryhodnost, dlouhodobá spolupráce, bezdlužnost apod.); prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 1. 4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, případné daně a poplatky, náklady na komunikaci prostředky na dálku.
 2. 4.3.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. 4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. 4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 5. 4.6.  Prodávající je oprávněn v určitých případech vystavit zálohovou fakturu:
  1. cena objednaného zboží převyšuje hodnotu 10.000,- Kč, zálohová faktura může být vystavena až do výše 100% z ceny

objednaného zboží

  1. objednané zboží má specifické vlastnosti dle individuálního požadavku kupujícího či není standardně skladem u smluvních

dodavatelů, zálohová faktura může být vystavena až do výše 100 % z ceny objednaného zboží

  1. technologické zboží podléhající dalšímu zapojení např. masážní křesla apod., zálohová faktura může

být vystavena až do výše 60-100 % z ceny objednaného zboží.

 1. 4.7.  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 2. 4.8.  V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
 3. 4.9.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou ceny souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, výdajový pokladní doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů apod. (§ 1837).
 2. 5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemně, a to do 14 dnů od převzetí zboží; u smlouvy na několik druhů zboží či dodání v několika částech je to do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnů od převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování či na adresu elektronické pošty prodávajícího kosatkoj@gmail.com nebo vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího https://www.rskresla.cz (vyplnění objednávky s dotazem). Za odstoupení od kupní smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí objednaného zboží.
 3. 5.3.  Poruší-li některá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné porušení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v případě, když prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.
 4. 5.4.  V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování (i osobně) či na adresu elektronické pošty prodávajícího kosatkoj@gmail.com.  Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.
 5. 5.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 6. 5.6.  Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 5.5. OP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud prodávající shledá vše v pořádku, ve stejné lhůtě vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky s výjimkou nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. ve formě “kreditu či dárkového poukazu” u plně registrovaného kupujícího (spotřebitele). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 7. 5.7.  Kupující (podnikatel) není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH ebo je-li předmětem smlouvy koupě grafické karty, není-li dohodnuto jinak. Bude-li umožněno Kupujícímu (podnikateli) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující (podnikatel) bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno Kupujícímu (podnikateli) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující (podnikatel) bere na vědomí, že Radys Royal si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Radys Royalu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 8. 5.8.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. 5.9.  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 10. 5.10.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 11. 5.11.  Prodávající však není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží na adresu provozovny uvedenou níže, popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 12. 5.12.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Kupující (podnikatel) není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 1. 5.13.  V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.
 2. 5.14.  V případě částečného započetí plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny služby.
 3. 5.15.  V případě, že kupující má stížnost, může tuto uplatnit přes kosatkoj@gmail.com, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

 1. 6.1.  Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboží.
 2. 6.2.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. 6.3.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, požadovat náhradu nákladů za přepravu, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/den (slovy: padesát korun českých) za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží kupující převezme. Na náklady za uskladnění lze započíst uhrazenou zálohu na kupní cenu tomu odpovídající. Obdobně platí při vyzvednutí zboží na prodejně či skladu.
 4. 6.4.  V případě sjednaného osobního převzetí zboží v provozovnách prodávajícího/dodavatele, je prodávajícího/dodavatel povinen kupujícího dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, faxem, dopisem, apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží na provozovnu. Při osobním převzetí zboží v provozovnách prodávajícího/dodavatele je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboží. Jiná osoba než kupující může zboží převzít, pokud se prokáže zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem. Kupující je zároveň povinen si zboží prohlédnout za přítomnosti zástupce prodávajícího/dodavatele.
 5. 6.5.  Po dobu prodlení kupujícího (podnikatele) s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.
 6. 6.6.  U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.
 7. 6.7.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. 6.8.  V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu (více info u prodávajícího).
 9. 6.9.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně.
 10. 6.10.  Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 11. 6.11.  Je-li Předmět smlouvy vyvezen mimo území České republiky (dále jen ČR), nese náklady zejména na dopravu osob nebo věcí do zahraničí, v zahraničí nebo zpět na území ČR, ubytování osob, správní poplatky kupující (objednatel).
 12. 6.12.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

 1. 7.2.  Je-li smluvní stranou kupující (podnikatel) jednající v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se tyto vztahy mimo jiné i příslušnými obecně závaznými podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozců zboží do ČR. Prodávající nese vůči němu odpovědnost za škodu způsobenou prodávaným zbožím nejvýše do částky 70.000 Kč, není-li stanoveno jinak.
 2. 7.3.  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 3. 7.4.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 4. 7.5.  Nebezpečí škody přechází na kupujícího s převzetím zboží/služby. Nebezpečí škody při přepravě přechází na kupujícího (podnikatele) předáním prvnímu dopravci. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat (viz. čl. 6.9. a násl.).
 5. 7.6.  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.
 6. 7.7.  Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady na prodávané zboží a poskytované služby ve lhůtě 24 měsíců, není-li stanoveno jinak např. čl. 7.18. (12 měsíční záruční lhůta u použitého zboží, či záruční lhůta v souvislosti s životností zboží při jeho běžném používání) či jde o prodlouženou záruku (dále jen “záruční doba, ZD“). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím; při odeslání zboží, začíná běžet od dojití věci do místa určení; při objednaném uvedení věci do provozu jiným než prodejcem, ZD začíná běžet ode dne uvedení věci do provozu s tím, že kupující uvedení do provozu objednal do 3 týdnů od převzetí zboží a poskytl potřebnou součinnost. Záruční doba u dodaných stavebních prací je 60 měsíců, není-li stanoveno jinak, a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla. Na technologie a dodané materiály s dílem související je záruční doba stanovena výrobcem zařízení či dodavatelem materiálu, záruční doba začíná běžet od protokolárního předání díla. Odlišné specifikace, jěž mají přednost před OP mohou být v „Záručním listu.“

Kupující (podnikatel) je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které věc měla již při převzetí. Kupující (podnikatel) je povinen si věc řádně prohlédnout a případnou zajištěnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu vytknout, max do 3 dnů od převzetí. K později vytknutým zjevným vadám nebude přihlíženo. Doba záruky za jakost není sjednána (neexistuje, není-li stanoveno jinak. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v přiměřené době. K odstoupení od smlouvy dále čl. 5.7. OP.

 1. 7.8.  ZD se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně (to neplatí u neoprávněné reklamace). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, ZD začne běžet nanovo od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen věc převzít.
 2. 7.9.  Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od „protokolárního“ převzetí zboží či služby či stavebních prací vč. technologii a materiálů, prodejci, popřípadě vyplnit reklamační list, nebo formulář, pokud je součástí příslušenství dodávaného zboží/služby/stav.prací, a popsat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a návrh na vyřízení reklamace. **

* V případě dodání Českou Poštou, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České Pošty. Pokud zboží dodává Geis Parcel, reklamaci nahlaste nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí pomocí kontaktního formuláře.
** V případě vady na zboží osobně vyzvednutého v prodejně, je kupují povinen písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den, zboží nesmí být použité. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel.

 1. 7.10.  Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 2. 7.11.  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či donést osobně na adresu provozovny prodávajícího Dolní Břežany, Šípková 901, 252 41. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud je však v záručním listě (prodejka, faktura, doklad o zakoupení či speciální záruční formulář se zákonnými údaji) uveden jiný podnikatel (autorizovaný nebo registrovaný servis) určený k opravě, může kupující uplatnit právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
 3. 7.12.  Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupujícímu-spotřebitel může prokázat a doložit uvedené skutečnosti i jinak, např. výpis z bankovního účzu o koupi zboží. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, popř. i dokladu o reklamaci (stejné sériové číslo jako na reklamovaném zboží). Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávněn ho odmítnout k reklamačnímu řízení (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., v platném znění).
 4. 7.13.  Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc/služba/dílo (díle společně „věc“ kde je to aplikovatelné) při převzetí nemá vady. Zejména, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc/služba/dílo takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci/služby/díla uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 1. 7.14.  V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje čl. 7.3. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné porušení smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího (spořebitele) buď výměnou věci, dodáním chybějící části, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na přiměřenou slevu má kupující (spořebitele) nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Tento odstavec neplatí, pokud kupující (spořebitel) před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Vada věci, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne jejího převzetí, se považuje za již existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. U kupujícího (podnikatele) mohou být podmínky upraveny odlišně.
 2. 7.15.  Kupující oznámí volbu nápravy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže jde o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (spotřebiteli), že vady neodstraní, může kupující (spotřebiteli), požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (podnikateli), že vady neodstraní, může kupující (podnikatel), požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. 7.16.  Jedná-li se o nepodstatného porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, či odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 4. 7.17.  V případě, že prodávající vadu věci neodstraní včas nebo odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. Změnu volby může Kupující změnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobně platí i pro vady, které znemožňují řádné užívání věci pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (neplatí pro kupujícího - podnikatele).
 5. 7.18.  U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (např. použité, poškozené, nekompletní atd.). Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití) např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek; používáním v rozporu s obecnými předpisy či návodem k použití; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží (např. nerespektování doporučené doby servisu, nepoužíváním doporučených prostředků na ochranu vody); provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů; zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy; zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí; zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem či neautorizovaným softwarem; u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností či jiného zboží s kratší životností něž 24 měsíců, kdy vadou není ani stupeň opotřebení věci způsobený jejím obvyklým používáním apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 6. 7.19.  Reklamované zboží bude testováno jen na písemně vytknuté závady.
 7. 7.20.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím- spotřebitelem s podmínkou, že takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná-li se o případ kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne jejího uplatnění. U kupujícího (podnikatele) rozhodne prodávající v přiměřené době.
 8. 7.21.  O průběhu a vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, popř.telefonicky či písemně. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení je kupující povinen uhradit částku za uskladnění zboží.

7.22.Kupující má právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně (např. poštovné). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel navíc právo na úhradu přímých nákladů souvisejících s odstoupením.

 1. 7.23.  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad o uplatnění/přijetí reklamace a prokázat svou totožnost. Prodávající zároveň vydá kupujícímu doklad o uplatněné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. 7.24.  V případě zamítnutí opravy pro neoprávněnost uplatnění, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Před opravou bude kupující informován o ceně opravy, rozsahu a nutné době, a to vše na základě písemné servisní smlouvy.
 3. 7.25.  V případě HOTLINE linky – výjezdu o víkendu, svátcích, se účtuje jednorázová částka u záručního/nezáručního servisu plus náklady na dopravu tam i zpět a hodinová sazba technika (více info u prodávajícího).
 4. 7.26.  Vyloučení odpovědnosti a záruk

a. Každý uživatel užívá Stránky www.rskresla.cz na vlastní riziko.

b. Radys Royal nezaručuje správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách, jakož ani možnost připojení a bezchybného fungování Stránek Radys Royal

c. Radys Royal neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Radys Royal a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti, nemožnosti připojení se k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

d. Radys Royal rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek Radys Royal

e. Radys Royal neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Radys Royal jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Radys Royal  neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Radys Royal jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

8. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

 1. 8.1.  Kupující je oprávněn prodávat zboží dalším kupujícím, kteří nejsou konečnými zákazníky, ale kupujícími ve smyslu těchto OP (podnikateli) pouze s písemným souhlasem prodávajícího. O tento souhlas je povinen zažádat kupující emailem nebo faxem prodávajícího před dalším prodejem zboží. V žádosti musí uvést kupující identifikaci dalšího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a příjmení) či firmu právnické osoby, IČ a kontaktní údaje (e-mail, místo podnikání nebo sídlo). Pokud prodávající neudělí souhlas do 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti, žádost je považována za zamítnutou.
 2. 8.2.  Každý další kupující je povinen dodržovat OP prodávajícího a jednat v jejich souladu, o čemž je kupující, který zboží dále prodává povinen tyto osoby poučit.
 3. 8.3.  Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že by kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 9 a 10 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. 9.1.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 2. 9.2.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. 9.3.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 4. 9.4.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. 10.1.  Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.
 2. 10.2.  Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
 3. 10.3.  Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez

prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

11.2. SOUHLAS se zpracováním osobních údajů kupující udílí na zvláštním formuláři (písemně či elektronicky „Formulář“ ), ledaže by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro:

 1. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, či je nezbytné pro splněné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 2. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 3. účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo

základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 1. ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 2. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

V tomto případě neudělení či odvolání Souhlasu není uplatnitelné.

 1. 11.3.  Kupující ́ souhlasí ́ se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název a sídlo společnosti ve které působí, doručovací či jiná korespondenční adresa, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. 11.4.  Kupující dobrovolně a výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, realizace práv a povinností z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití kupujícím uvedeného elektronického kontaktu.
 3. 11.5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. 11.6.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, účetní a daňové služby, pracovníci prodávajícího, Facebook/Google/Apple, popřípadě další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. 11.7.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).
 6. 11.8.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. 11.9.  Kupující má v souvislosti se zpracováním, nakládáním s „osobními údaji“ právo na:
  1. vzít bezplatně souhlas kdykoli zpět, a to zasláním na emailovou adresu kosatkoj@gmail.com či písemně na adrese prodávajícího (Správce), nebo i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek,
  2. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
  4. přístup ke svým osobním údajům a právo na aktualizaci nebo opravu takto zpracovávaných osobních údajů,
  5. požadovat výmaz svých osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce souhlas ani je nezpracovává na základě jiného

právního důvodu,

  1. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním svých osobních údajů se můžete obrátit také na

dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce bude následně bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o vyřízení jeho stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo jeho informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude jeho žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

11.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.11. Podrobnější informace v dokumentu „Souhlas se zpracováním Osobních údajů a zasílání Marketingových sdělení.“

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. 12.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax, telefon apod.). To vše po konkrétním odsouhlasením s danou věcí (písemně či elektronicky). Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
 2. 12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách podpory:

13. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou, smlouvou o dílo a smlouvou o poskytnutí služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, není-li stanoveno jinak.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 14.1.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník v platném znění. A s respektováním práva EU.
 2. 14.2.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. 14.3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 4. 14.4.  Platné OP jsou k dispozici na prodejnách (2) prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn OP doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu. Změnit OP lze i jednostranně,druhé straně se tato změna oznámí písemně co nejdříve a ta je oprávněna možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 15 dní od doručení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 5. 14.5.  Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná.
 6. 14.6.  Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce, není-li stanoveno jinak.
 7. 14.7.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dolní Břežany, Šípková 901, 252 41, Česká republika, adresa elektronické pošty kosatkoj@gmail.com, telefon +420 775 306 041. Webové stránky http://www.rskresla.cz

Tyto OP nabývají platnosti dne 07.05. 2021. S respektování uplatnění ustanovení a implementace GDPR (EU) pro ČR od 25.5.2018.

Zpět do obchodu